Algemene voorwaarden

Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden www.Tafellift.nl
Tafellift.nl is een onderdeel van FFAUT.
Meijelsedijk 68, 6035RL Ospeldijk. 0031 651 895 743
K.V.K. geregistreerd onder nummer 12044021
BTW-nummer NL001799889B72

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden www.Tafellift.nl

  • Toepasselijkheid – Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten geproduceerd en geleverd door Tafellift.nl. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers. In deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
  • Levering en betaling – Na het bestellen van een product uit onze webshop, kan de koper direct afrekenen met iDEAL of ontvangt de koper een factuur per e-mail. Bij het verzenden van de factuur per e-mail dient het totaalbedrag van deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgeschreven op onze rekening, na betaling zal het bestelde product wordt verzonden. Producten worden bij PostNL ter verzending aangeboden, u ontvangt hier een bericht over per e-mail. Het product wordt, na aanbieden bij PostNL doorgaans de eerstvolgende werkdag bij u geleverd. Leveren in België of Duitsland is mogelijk, u ontvangt dan vooraf een offerte van de transportkosten. De door ons opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering, ontbinding etc.
  • Garantie – Op onze producten zit een garantietermijn van 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf de factuurdatum. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Als een product van www.Tafellift.nl defect is geraakt, vernemen wij dit graag van de koper via de e-mail. De koper ontvangt van ons een bericht retour met de adresgegevens van www.Tafellift.nl Betreft het defect hier een onderdeel dat de koper zelf kan vervangen, dan zullen wij u dit kosteloos toezenden. Als het defect door ons gerepareerd moet worden, dan dient de koper het product te verpakken en deze op eigen kosten te verzenden aan www.Tafellift.nl. Blijkt het te gaan om een productiefout, dan zal tafellift.nl u deze verzendkosten vergoeden.www.Tafellift.nl zal na reparatie het product kosteloos aan de koper retour verzenden.
  • Retour – Als een particuliere koper een product wil retourneren dan geld hiervoor een termijn van 14 dagen. Dit herroepingsrecht vindt zijn grondslag in de Wet Koop op Afstand (art. 6: 230o e.v. BW) De koper neemt eerst per e-mail contact op met www.tafellift.nl om welke reden het gaat. Het product moet geheel onbeschadigd en in de originele doos verpakt retour worden gezonden. De koper mag op afspraak ook het product op eigen kosten retourneren. Na ontvangst en controle ontvangt de koper een creditnota. Als er beschadigingen aan het product zijn ontstaan zal er contact worden opgenomen met de koper. U verneemt dan of er gecrediteerd wordt en hoeveel. Het recht om te retourneren bij business to business (wederverkoop) is niet mogelijk.
  • Aansprakelijkheid – De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid ter zake van derden. Bij ontstane letsel, bij gebruik van een van onze producten, in welke vorm dan ook, dient de koper ons vrij te waren van aansprakelijkheid. Onze tafelliften mogen enkel gebruikt worden voor het verplaatsen van tafels en nimmer gebruikt worden om personen, dieren of andere zaken dan waarvoor onze producten bedoeld zijn te vervoeren.
  • Fout besteld – Het kan voorkomen dat de koper een fout maakt gedurende de bestelprocedure, of bijvoorbeeld een verkeerd aantal besteld. Wij bieden de koper de mogelijkheid om dit meteen kenbaar te maken per e-mail. De bestelling wordt dan meteen aan de wensen van de koper aangepast. Heeft de koper een fout in de bestelling gemaakt, maar het product is al verzonden, dan dient de koper het product, op eigen kosten retour te zenden aan www.Tafellift.nl. Als er een vervangend product aan de koper verzonden moet worden, zal het verkeerd bestelde product eerst retour afgeleverd moeten zijn bij www.Tafellift.nl. Ook eventuele verschuldigde verzendt en/of handelingskosten zullen op onze rekening bijgeschreven moeten zijn alvorens een nieuw product wordt verzonden.
  • Transportschade – Een zichtbaar beschadigd of geopend pakket dient u altijd te weigeren. U dient direct contact op te nemen www.Tafellift.nl. Zodra de door u geweigerde beschadigde/geopende zending retour is ontvangen bij www.Tafellift.nl zal een nieuw vervangend product aan u worden verzonden. Transportschade die niet zichtbaar is en pas na het openen van de verpakking wordt vastgesteld, dient binnen 24 uur na aflevering per e-mail gemeld te worden. Wij vragen de koper om dan foto’s van de transportschade mee te zenden. www.Tafellift.nl zal in dit geval meteen contact opnemen met de vervoerder. Al onze producten worden aangetekend en verzekerd verzonden. Claims die niet binnen 24 uur zijn gemeld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
  • Voorwaarden koper – Algemene voorwaarden die u als koper bij ons aanbiedt worden ten alle tijden verworpen. Als koper/ opdrachtgever dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals hier op deze website vermeld. Als koper/opdrachtgever kunt u geen rechten ontlenen aan voorwaarden die uw organisatie heeft vastgelegd.
  • Reserveringen – Zodra de koper een Tafellift besteld zal deze voor de klant gereserveerd worden voor de maximale duur van 14 dagen.
  • Geschillen – Bij een geschil over de leveringsvoorwaarden van Tafellift.nl en de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zullen inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van de hand worden gewezen. Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Als beide partijen niet tot een oplossing kunnen komen, zal Tafellift.nl niet tot levering over gaan. In alle andere geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring AVG – Wij van Tafellift.nl, (KvK 12044021 – FFAUT) willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens die u invult op het bestelformulier via onze bestelpagina. Als u een bestelling plaatst via onze website is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke en bedrijfsgegevens achter te laten. De door u ingevulde gegevens gebruiken wij alleen voor het maken van de factuur en het verzenden van uw bestelling. Wij verzenden geen nieuwsbrief of andere mailing die niet van toepassing is op uw bestelling. Wij bewaren de gegevens die door u worden opgegeven voor eventuele garantie op onze producten of zo lang als de Nederlandse wet dit voorschrijft. De door u ingevoerde gegevens ontvangen wij per email. Deze gegevens worden verwerkt op de factuur en vervolgens digitaal opgeslagen voor ten minste de lengte van de garantieperiode. Wij vragen u om uw telefoonnummer in te vullen. Het opgeven van een (mobiel) telefoonnummer is wenselijk omdat wij u op die manier snel kunnen informeren bij calamiteiten van bijvoorbeeld verzending of voorraad. Wij zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld verzending van uw bestelde product of als dit wettelijk verplicht is. Op onze website dient u in het bestelformulier aan te geven dat u akkoord gaat met de voorwaarden zoals vermeld op onze website. U geeft hiermee ook toestemming om uw ingevulde gegevens te gebruiken zoals vermeld in deze privacyverklaring. Wij moeten u erop wijzen dat u deze toestemming ook weer schriftelijk kunt intrekken. Trekt u deze toestemming in alvorens de betaling van de factuur heeft plaatsgevonden, dan zal de bestelling geannuleerd worden. Wilt u de toestemming intrekken na betaling van de factuur en na ontvangst van de bestelde goederen, dan zullen wij uw digitale gegevens verwijderen U kunt dan geen aanspraak meer maken op eventuele garantie. Via onze website worden zover bij ons bekend geen cookies geplaatst of andere informatie opgeslagen. Via onze webhosting is het voor ons mogelijk om bezoekersaantallen te zien. Deze bezoekersaantallen laten ons IP-adressen maar zeker geen persoonlijke gegevens zien. Indien u als klant bij ons geregistreerd staat, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om een kopie van uw opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen die overigens ook op uw factuur vermeld staan. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wilt u uw gegevens laten verwijderen, dan kunt u helaas geen aanspraak meer maken op garantie op de gekochte goederen. Gegevens op facturen kunnen wij niet verwijderen. Indien u als klant van ons denkt dat wij niet juist omgaan met de door u ingevulde gegevens dan vernemen wij dit graag schriftelijk van u via het e-mail info@tafellift.nl.

Laatste wijziging van deze algemene voorwaarden 15-12-2022